ТИМОВИ

Во Здружението имаме специјализирани тимови со различни целни задачи како на пример: настава, уметност и култура, организација на натпревари и други настани, создавање на е-магазин и интернет публицитет.

team 1 img

Тим за настава

Овој тим го сочинуваат искусни наставници кои умеат да понудат поддршка при креирање на решенија за изработување на наставни планирања, сценарија и сл.

team 2 img

Тим за уметност и култура

Тим на наставници кои умеат да поттикнат организација и учество на културно - уметнички настани кои имаат промотивен и натпреварувачки карактер и неговата главна цел е да го промовира германскиот јазик.

team 3 img

Тим за олимпијади

Овој тим го сочинуваат членовите на Комисиите за организација на регионалниот и државниот натпревар по германски јазик за учениците од основните и средните училишта.

team 4 img

Тим за конгреси, семинари и работилници

Во овој тим членуваат искусни обучувачи кои преку различни форми на обуки и размена на искуства поттикнуваат кариерно усовршување меѓу членовите на Здружението.

team 5 img

Тим за
Е-списание

Тим на наставници кои поседуваат сериозно ниво на дигитални и графички вештини, подготвувајќи различни содржини од одржани настани кои ги организирало Здружението.

team 6 img

Тим за
Интернет публицитет

Овој тим го сочинуваат администраторите на фан страната на Facebook, како и админите на оваа веб страна.