ЗА НАС

За нас

  • PDF

Здружението на наставниците по германски јазик на Република Македонија е доброволно, неполитичко непартиско недржавно и непрофитабилно здружение на граѓаните на Република Македонија, кои се занимаваат со настава, студирање и истражување на германски јазик и книжевност во функција на општеството и неговите потреби.

Во својата организација и работење се придава да демократските принципи,го почитува уставот и законите, политички и верски е неопределено и лојално на својата држава.

Здружението на наставниците по германски јазик и книжевност на Република Македонија е основано на ден. 15.07.1998 год. Со одлука за основање на донесена и усвоена на основачкото собрание и здружението.

Членовите на здружението своите цели и активности ги остваруваат самостојно во согласност со уставот на република Македонија и важечките законски прописи.

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de